Eating

Take your pick of a dozen places to eat along Avenida Nicolás Solari, La Paloma's main street.