Hotels

hostel in Lake Bohinj

Hostel pod Voglom

Lonely Planet reviewed
hostel in Lake Bohinj

Hostel Pr Pristavc

hostel in Lake Bohinj

Chalet Hostel Murka

hostel in Lake Bohinj

Hostel Mama Minka