Hello

hello | English

ciamar a tha thu | kimmer a ha oo | Gaelic