Hello

hello | | English

ciamar a tha thu | kimmer a ha oo | Gaelic