Kigali tours

$6164
9 days
$10999
16 days
Multi-day & Extended Tours

3-Day Rwanda Gorilla Safari

$2990
3 days
Outdoor Activities

3 days Nyungwe Camping safari

$625
3 days
$620
3 days
$7164
14 days
$885
3 days
$3490
4 days