Tours

Cultural & Theme Tours

Goroka Festival - 4 Days

$2000
4 days
Cultural & Theme Tours

Mount Hagen Festival - 6 Days

$2000
6 days
Cultural & Theme Tours

Rabaul Mask Festival - 6 Days

$3250
6 days
$8500
7 days
$1500
4 days