Hello

hello | | English

kia ora | | Māori

GDP growth

4.1% (2016)

Unemployment

4.8% (2017)