Tourist Information in Koumac

Koumac Tourisme

Koumac Tourisme, the information centre, is at the northern end of town opposite the post office.