Tha Khaek

Hotels, hostels and more

hostel

Reviewed
Thakhek Travel Lodge

Thakhek Travel Lodge

Located in Tha Khaek

Free parking • Free wifi

7.3/10 Booking.com

hotel

Reviewed

Hotel Riveria

Located in Tha Khaek

Free wifi • Free parking

hotel

Reviewed

Mekong Hotel

Located in Tha Khaek

apartment

Reviewed
KGB guesthouse

KGB guesthouse

Located in Tha Khaek

/10 Booking.com

hostel

Naga Hostel & Café

Naga Hostel & Café

Located in Tha Khaek

Free wifi • Free parking

9.9/10 Booking.com

hostel

Bike&Bed

Bike&Bed

Located in Tha Khaek

Free wifi • Free parking

9.2/10 Booking.com

hostel

Mina Hostel

Mina Hostel

Located in Tha Khaek

Free parking • Free wifi

8.7/10 Booking.com

hostel

La Casa - Thakhek

La Casa - Thakhek

Located in Tha Khaek

Free wifi

8.6/10 Booking.com

guest house

Villa Thakhek

Villa Thakhek

Located in Tha Khaek

Free parking • Free wifi

8.3/10 Booking.com

hostel

Bami thakhek hostel

Bami thakhek hostel

Located in Tha Khaek

Free wifi • Free parking

8.3/10 Booking.com

hotel

Inthira Thakhek

Inthira Thakhek

Located in Tha Khaek

Free parking • Free wifi

8.2/10 Booking.com

hotel

Lao Style Guesthouse

Lao Style Guesthouse

Located in Tha Khaek

Free wifi • Free parking

7.4/10 Booking.com

hostel

Smile Hostel & Cafe

Smile Hostel & Cafe

Located in Tha Khaek

Free wifi • Free parking

7.3/10 Booking.com

guest house

K.G.B. guesthouse

K.G.B. guesthouse

Located in Tha Khaek

Free wifi

6.8/10 Booking.com

hostel

Khop Chai Due Hostel

Khop Chai Due Hostel

Located in Tha Khaek

Free wifi • Free parking

0/10 Booking.com

hostel

Khop Chai Due Hostel

Khop Chai Due Hostel

Located in Tha Khaek

Free wifi • Free parking

0/10 Booking.com

hotel

Reviewed

Dongsay Hotel

Located in Tha Khaek