Tourist Information in Yoshino

Yoshino Visitors Bureau

Across from Yamato Kami-ichi Station on the Kintetsu Yamato line.