Transportation

Bus in Aizu-Wakamatsu

Classic Town Bus

Bus Stop in Bandai Plateau

Bandai-kōgen Bus Stop

Bus Stop in Bandai Plateau

Goshiki-numa Iriguchi Bus Stop