Pahalgam tours

Multi-day & Extended Tours

Kashmir Honeymoon Tour

$260
5 days
$135
4 days
Day Trips & Excursions

Kashmir Package 02Nights & 03 Days

$165
3 days
Day Trips & Excursions

Kashmir Package 03 Nights & 04 Days

$185
4 days
Day Trips & Excursions

Kashmir Package 04 Nights & 05 Days

$226
5 days
Day Trips & Excursions

Kashmir Package 05 Nights & 06 Days

$275
6 days
Cultural & Theme Tours

Kashmir Package 06 Nights & 07 Days

$325
7 days
$415
9 days
Multi-day & Extended Tours

Kashmir Chaloo

$250
5 days
Day Trips & Excursions

Kashmir Tulip Festival

$240
5 days