Currency

Fijian dollar ($)

Language Spoken

Fijian, English and Fiji-Hindi