Restaurants

Noodles in Shānhǎiguān

Lánzhōu Zhèngzōng Niúròu Lāmiàn

Does a range of tasty noodle dishes, including pulled noodles with beef (牛肉拉面; niúròu lāmiàn – the restaurant speciality), with lamb (羊肉拉面; yángròu lāmiàn), with Chinese cabbage (青菜拉面; qīngcài lāmiàn) and with egg (…