Food court and supermarket at Fuzhou Nanlu and Xianggang Zhonglu.