Cháimǐ Yóuyán

Jiangxi in Nanchang

Dishes at this clean, comfortable restaurant include Jiāngxī specialities such as jiàng huáng niú ròu (酱黄牛肉; spicy stir-fried beef), lǎo huǒ mèn yā (老火焖鸭; duck stew), chì tāng guì yú 翅汤桂鱼; mandarin fish soup) and tàn wēi zhǒu zi (炭煨肘子; barbecued pork shoulder). Has a clear photo menu with handy pinyin.

Advertisement