Nóngjiāfàn Kuàicān

Chinese in Ming Tombs

Nóngjiāfàn Kuàicān is a small restaurant in the car park at Dìng Líng (no English sign or menu). Dishes include xīhóngshì jīdàn miàn (西红柿鸡蛋面; egg and tomato noodles; ¥18), zhájiàng miàn (炸酱面; Běijīng-style pork noodles; ¥20), huíguō ròu (回锅肉; spicy cured pork; ¥32), gōngbào jīdīng (宫爆鸡丁; spicy chicken with peanuts; ¥24) and yúxiāng ròusī (鱼香肉丝; sweet and spicy shredded pork; ¥24).

Advertisement