Ming Tombs restaurants

Chinese in Ming Tombs

Nóngjiāfàn Kuàicān

Nóngjiāfàn Kuàicān is a small restaurant in the car park at Dìng Líng (no English sign or menu). Dishes include xīhóngshì jīdàn miàn (西红柿鸡蛋面; egg and tomato noodles; ¥18), zhájiàng miàn (炸酱面; Běijīng-style pork nood…
Chinese in Ming Tombs

Míng Cháng Líng Restaurant

Simple but clean restaurant, with an English menu, just beside the Cháng Líng ticket office.