Tourist Information

Tourist Kiosk

The bus terminal also has a tourist office.