Thôn Phương Diên
Thuan An to Vinh Hien

Within 30 Km of Thôn Phương Diên