go to content go to search box go to global site navigation

Yaroslavl

Getting around

From Yaroslavl Glavny vokzal, head 200m to the right for the tram stop on ul Ukhtomskogo. Tram 3 goes along Bolshaya Oktyabrskaya ul to the tram terminal west of Bogoyavlenskaya pl; trolleybus 1 runs along ul Svobody to pl Volkova and Krasnaya pl.

From the bus station and Yaroslavl Moskovsky train station, trolleybus 5 or 9 goes to Bogoyavlenskaya pl.