Killelton
The Copper Coast

Within 30 Km of Killelton